Moderaterna: ”Utveckla enhetschefernas kompetensutveckling inom Omvårdnad Gävle”

På torsdagens sammanträde lade Moderaterna fram ett initiativärende som föreslår att omvårdnadssektorn ska utreda möjligheterna till att utveckla kompetensutvecklingsarbetet för Omvårdnad Gävles enhetschefer. 

Nämnden beslutade om att ärendet skickas på beredning.

Citat
 • ”Gävle kommun har idag kompetensutvecklande utbildningar för medarbetarna, men inga specifika riktade till enhetschefer inom omsorgen. Det lägger vi förslag om idag”, säger Anders Jansson Gladh (M). 

 • ”Vi anser att omsorgens enhetschefer är en så central del av vården för våra äldre, och det är en stor brist att denna typ av kompetensutveckling inte finns. Det kan vara utbildningar inom ledarskap kopplat till äldreomsorgen och de praktiska delarna inom omvårdnaden, till exempel”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Våra hårt arbetande enhetschefer är nyckeln till en bra vård för våra kunder, och just därför lägger vi moderater nu detta förslag för att ge dem de bästa förutsättningarna för att utveckla sin verksamhet”, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Lägg fram en tydlig plan för att förbättra vården på Fleminggatan”

Under torsdagens sammanträde med Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende. 

Moderaternas ledamöter, samt även Sverigedemokraterna, röstade bifall till ärendet. Majoritetspartierna och Vänsterpartiet valde dock att avslå ärendet. 

Citat
 • ”Det är starkt upprörande att det ännu inte finns en plan för att förbättra vården på Fleminggatans vård- och omsorgsboende efter de allvarliga bristerna som uppdagades i fjol”, säger Anders Jansson Gladh (M). 

 • ”Vi moderater är väldigt måna om att bristerna åtgärdats, som vi varit tydliga med under hela tiden. Då krävs dock en tydlig plan om hur detta ska ske och en transparens gentemot oss politiker och de boende på Fleminggatan”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Än mer upprörande är det att se att Omvårdnadsnämndens ordförande Eva Älander inte vill ha en transparens och tydlighet kring händelserna på Fleminggatan”, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Stoppa höjningen av taxorna i äldreomsorgen”

Under torsdagens sammanträde med Omvårdnadsnämnden i Gävle valde den politiska majoriteten att gå fram med ett förslag om höjda taxor i äldreomsorgen. Ärendet gällde omvårdnadsavgiften och hemsjukvårdsavgiften, och kommer enligt förslaget gälla från årsskiftet. Läs hela ärendet här.

Moderaterna yrkade avslag till förslaget om höjda taxor, men fick tyvärr inte med sig en majoritet av rösterna bland nämndens ledamöter. 

Citat
 • Det är svåra tider för våra pensionärer just nu, och att då höja avgifterna på det här sättet slår helt fel, säger Anders Jansson Gladh (M). 
 • Att höja maxtaxan i äldreomsorgen med 12 procent och avgiften för äldres vård i hemmet med hela 39 procent är ett hårt slag mot Gävles äldre. Hur kan majoritetsstyret tycka det är rätt?, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Gävle kommun måste ha en demenssjuksköterska”

Moderaterna i omvårdnadsnämnden i Gävle lämnar in flera initiativärenden om att stärka demensvården i kommunen till torsdagens sammanträde.

Under året har det framkommit stora brister i demensvården inom Omvårdnad Gävle. En genomlysning av demensvården har dessvärre skjutits på framtiden då det inte har gått att finna konsulter med rätt kompetens. Det är nu en uppenbar risk att utredningen inte kommer att genomföras förrän under 2024. 

Idag består teamet bara av en demenssamordnare och en undersköterska. Moderaterna i Gävle kommun anser att det borde utökas med minst en demenssjuksköterska som initierar minnesutredningar, hjälper personen och dennes närstående samt motiverar att ta emot hjälpen som erbjuds.

Omvårdnad Gävle har en gång i tiden varit ledande i landet att använda det så kallade BPSD-registret som är ett nationellt arbetsverktyg som ger stora förutsättningar att ge dem demenssjuka en bättre tillvaro. Vår ambition är att återigen bli ledande i landet, men då krävs politiskt engagemang och intresse, och detta kan mycket enkelt redovisas från BPSD-registret.

Citat
 • “Att en så stor kommun som Gävle saknar demenssjuksköterska är anmärkningsvärt. Därför lägger vi nu skarpa förslag för att detta ska kunna bli verklighet”, säger Anders Jansson Gladh (M)

 • ”Att kunna följa hur måendet hos demenssjuka utvecklas och ge goda förutsättningar är för mig som moderat kommunpolitiker i omvårdnadsnämnden väldigt viktigt”, säger Anders Jansson Gladh (M)
För mer information

Anders Jansson Gladh (M)

Andre vice ordförande omvårdnadsnämnden Gävle

072-963 30 88

Läs hela initiativärendena här.

Moderaterna: ”Politiken måste få kontroll över kvalitetsutvecklingen inom Omvårdnad Gävle”

Moderaterna i omvårdnadsnämnden lämnar in ett initiativärende inför torsdagens sammanträde. Politikerna i nämnden måste ges möjlighet att ta ett större ansvar, ha bättre uppföljning och kontroll av kvalitetsarbetet kring de äldre. 

Omvårdnad Gävle har under lång tid haft ett ständigt kvalitetsarbete vid sina verksamheter. Tyvärr har detta kvalitetsarbete fallerat både vid Fleminggatan och Solberga vård och omsorgsboende under 2022 – utan omvårdnadsnämndens vetskap.

I år har sedan stora kvalitetsbrister uppdagats vid dessa boenden. Därför vill vi moderater att Sektor Välfärd nu gör en kvalitetsuppföljningsplan. En plan där kvalitetsarbetet och nödvändiga åtgärder redovisas för att utveckla och förbättra kvaliteten. Planen ska redovisas halvårsvis och godkänns av omvårdnadsnämndens politiker.

Citat
 • “Det som förvånar oss moderater är Sektor Välfärds bristande uppföljning av kvalitetsarbetet. Hur kunde det gå så långt utan att brister upptäcktes och avhjälptes i tid? Då hade inte dementa vid Fleminggatan kommit till skada.”, säger Anders Jansson Gladh (M)

 • ”Vi politiker måste nu ta vårt ansvar och få kontroll över kvalitétsutvecklingen inom Omvårdnad Gävle.”, säger Anders Jansson Gladh (M)
För mer information

Anders Jansson Gladh (M)

Andre vice ordförande omvårdnadsnämnden Gävle

072-963 30 88

Läs hela initiativärendet här.

Pressmeddelande: ”Varför tog det ett år och sju månader att upptäcka de allvarliga bristerna vid Solberga vård- och omsorgsboende?”

I mars 2023 granskades Solberga vård- och omsorgsboende och det upptäcktes allvarliga brister i verksamheten. Ingen del i granskningen gav ett godkänt resultat och det förelåg uppenbara risker att de äldre inte fick en god och säker vård. Det som är än mer allvarligt är att det har tagit så lång tid att upptäcka bristerna. Redan ett år och sju månader tidigare hade de första frågorna från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med klagomål gällande Solberga vård- och omsorgsboende inkommit till Sektor Välfärd. Varför reagerade ledningen inte snabbare?

Moderaterna i Omvårdnadsnämnden har nu lämnat in ett initiativärende i frågan.

Citat

–  “Senfärdigheten i att upptäcka bristerna och vidta åtgärder förvånar oss Moderater. Sektor Välfärd verkar inte ha en tillräckligt bra styrning och uppföljning av verksamheten” – Anders Jansson Gladh (M)

–  “Nu måste ledningen av Sektor Välfärd tvätta byken och redovisa varför det tar hela 19 månader att agera på allvarliga brister i god och säker vård vid Solberga vård- och omsorgsboende” – Anders Jansson Gladh (M)

För mer information

Anders Jansson Gladh (M), 2:e vice ordförande

Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

072-9633088

Läs hela ärendet här.

Pressmeddelande: Tillsätt en kriskommission som granskar äldreomsorgen

Under flera månader har allvarliga brister framkommit inom vård- och omsorgsboenden och nu även inom hemtjänsten i Gävle kommun. Därför lägger nu Moderaterna i Omvårdnadsnämnden ett initiativärende om att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en kriskommission för att utreda bristerna inom äldreomsorgen och verksamheterna inom Sektor Välfärd.

Citat

 • ”Ledningen av Sektor Välfärd verkar inte ha tillräckligt bra uppföljning och styrning av verksamheten. Det känns som att personalen och första linjens chefer inte får det stöd de behöver för att göra sitt jobb”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Sektor Välfärd måste gå till botten med detta, och för det krävs en kriskommission som kan granska vad som gått snett, och det är snarast”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Under flera månader har allvarliga brister framkommit inom vård- och omsorgsboenden och nu även inom hemtjänsten i Gävle kommun. Trygg och säker omvårdnad av de äldre har inte kunnat garanterats och detta är helt oacceptabelt”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition – 072-222 88 28

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande i omvårdnadsnämnden – 072-963 30 88

Läs hela ärendet här.