Moderaterna: ”Se över varför Gävle kommun tar ut så höga taxor”

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde i Gävle lägger Moderaterna ett initiativärende om att tillsätta en utredning för att undersöka varför Gävle kommun i stor utsträckning tar ut högre avgifter och taxor än andra jämförbara kommuner. 

Ärendet beslutades att gå vidare till beredning.

Citat
 • ”Idag lägger vi moderater i kommunstyrelsen ett initiativärende om att tillsätta en utredning för att undersöka varför vår kommun har så mycket högre avgifter och taxor av olika slag om man jämför med andra kommuner som liknar Gävle”, säger Pekka Seitola (M). 

 • ”Vi har kollat på jämförbara kommuner såsom till exempel Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Där är vissa avgifter uppemot sjuttio procent lägre än hos oss i Gävle. Det är nu upp till oss politiker att se till att man undersöker hur detta kan komma sig”, säger Pekka Seitola (M).

 • ”En översyn av avgifterna är en viktig åtgärd för att främja effektiviteten samt valutan för medborgarna och näringslivet. I förlängningen kommer låga avgifter och taxor dessutom bidra till ett bättre företagsklimat, något Gävle kommun verkligen behöver”, säger Pekka Seitola (M).
För mer information

Pekka Seitola (M), ledamot kommunstyrelsen/kommunalråd i opposition

070-576 88 54

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Utveckla enhetschefernas kompetensutveckling inom Omvårdnad Gävle”

På torsdagens sammanträde lade Moderaterna fram ett initiativärende som föreslår att omvårdnadssektorn ska utreda möjligheterna till att utveckla kompetensutvecklingsarbetet för Omvårdnad Gävles enhetschefer. 

Nämnden beslutade om att ärendet skickas på beredning.

Citat
 • ”Gävle kommun har idag kompetensutvecklande utbildningar för medarbetarna, men inga specifika riktade till enhetschefer inom omsorgen. Det lägger vi förslag om idag”, säger Anders Jansson Gladh (M). 

 • ”Vi anser att omsorgens enhetschefer är en så central del av vården för våra äldre, och det är en stor brist att denna typ av kompetensutveckling inte finns. Det kan vara utbildningar inom ledarskap kopplat till äldreomsorgen och de praktiska delarna inom omvårdnaden, till exempel”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Våra hårt arbetande enhetschefer är nyckeln till en bra vård för våra kunder, och just därför lägger vi moderater nu detta förslag för att ge dem de bästa förutsättningarna för att utveckla sin verksamhet”, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Den styrande majoriteten blundar för verkligheten”

På Utbildningsnämnden i Gävle kommuns septembersammanträde lade Moderaterna ett initiativärende om att genomföra sökningar av vapen och narkotika med hjälp av sökhundar på Gävles gymnasieskolor, under skoltid. Ärendet skickades till förvaltningen för beredning och under dagens nämndsammanträde togs förslaget upp till beslut hos politikerna i nämnden.

Utbildningsnämndens ordförande, Daniel Olsson (S), föreslog att ärendet skulle avslås, vilket också blev nämndens beslut. Motiveringen till avslagsyrkandet var bland annat att skolorna redan har ordningsregler och drogpolicyer som är tillräckliga. Hela ordförandeskrivelsen kan läsas här

Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter röstade bifall till ärendet.

Citat
 • ”Det känns som att den styrande majoriteten i Gävle blundar för verkligheten när de säger att ytterligare åtgärder inte behövs och hänvisar till att skolorna redan tillämpar nolltolerans. Om man uppriktigt tycker att vapen och droger inte hör hemma i Gävles skolor borde det inte heller vara några som helst problem att bifalla vårt förslag”, säger Mikael Hillman (M). 

 • ”Det är vi politiker som måste ta besluten så att Utbildning Gävle kan ta fram de verktyg som behövs för att bekämpa vapnen och knarket i våra skolor. Vårt förslag gör precis det, men att som ordförande avslå ärendet visar att man inte vill göra något åt de problemen som finns i vår kommun”, säger Mikael Hillman (M).

 • ”Att hänvisa till det förebyggande arbetet istället för att också genomföra konkreta åtgärder visar på en naivitet hos den styrande majoriteten. Att tro att vapen inte förekommer i skolorna bara för att det har hittats något ännu visar på lite av en strutsmentalitet”, säger Mikael Hillman (M).
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: “Bättre ekonomistyrning med en projektkatalog”

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde lade Moderaterna ett initiativärende om att införa en projektkatalog för alla kommunens planerade, pågående eller återkommande projekt. 

Efter upprättandet av projektkatalogen ska kommunstyrelsen, enligt förslaget, bedöma vilka projekt som stödjer kärnverksamheten, som skola, vård och omsorg. Sedan därefter besluta om vilka av de projekt som inte stödjer kärnverksamheten som ska avslutas eller läggas ned.

Citat
 • ”Kommunens skuldberg ökar och Gävles ekonomi blir allt sämre. Då måste Gävle kommun få kontroll över vilka kostnadsdrivande projekt som pågår. Framförallt med syftet att kunna ta bort det som inte anses stödja kärnverksamheten”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Vi moderater påminner majoritetspolitikerna gång på gång om vikten av att satsa på den kommunala kärnverksamheten såsom skola, vård och omsorg. Vi hör ju kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång oja sig över det ekonomiska läget, och därför borde det inte vara kontroversiellt att se över vilka projekt vi ska satsa på, och vilka vi ska lägga ned”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Lägg fram en tydlig plan för att förbättra vården på Fleminggatan”

Under torsdagens sammanträde med Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende. 

Moderaternas ledamöter, samt även Sverigedemokraterna, röstade bifall till ärendet. Majoritetspartierna och Vänsterpartiet valde dock att avslå ärendet. 

Citat
 • ”Det är starkt upprörande att det ännu inte finns en plan för att förbättra vården på Fleminggatans vård- och omsorgsboende efter de allvarliga bristerna som uppdagades i fjol”, säger Anders Jansson Gladh (M). 

 • ”Vi moderater är väldigt måna om att bristerna åtgärdats, som vi varit tydliga med under hela tiden. Då krävs dock en tydlig plan om hur detta ska ske och en transparens gentemot oss politiker och de boende på Fleminggatan”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Än mer upprörande är det att se att Omvårdnadsnämndens ordförande Eva Älander inte vill ha en transparens och tydlighet kring händelserna på Fleminggatan”, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Inför tvålärarsystem i Gävles grundskolor”

På onsdagens sammanträde med Utbildningsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att införa tvålärarsystem i Gävles grundskolor. 

Initiativärendet valde den styrande majoriteten att avslå med motiveringen att rektorerna själva har makten över skolans verksamhet. Utöver Moderaterna röstade även Sverigedemokraternas ledamöter bifall till initiativet.

Citat
 • ”Vi lägger nu ett skarpt förslag för att göra något åt den utbredda ungdomskriminaliteten och det rådande utanförskapet som finns. Skolan är framtiden och det är där vi kommer att kunna påverka vår samhällsutveckling”, säger Mikael Hillman (M). 

 • ”Vi är skyldiga våra barn en hoppfull framtid, och därför tar vi moderater ansvar i en svår tid och lägger förslag om att satsa på lärarnas arbetsmiljö”, säger Mikael Hillman (M).

 • ”Forskning visar att det finns en stark koppling mellan betygsnivå, lärarstöd och prestation i ett tvålärarsystem. Även elevernas engagemang, och klimatet i klassrummet, spelar roll. Bristen på uppmärksamhet för en elev kan leda till minskat intresse för lärande”, säger Paula Larsson (M), forskare och lektor i pedagogik.
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Paula Larsson (M), ersättare Utbildningsnämnden samt forskare och lektor i pedagogik

073-060 88 66

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Inför ett anställningsstopp på administrativa tjänster i Gävle kommun”

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde lägger Moderaterna ett initiativärende om att införa ett anställningsstopp inom Sektor Styrning och stöd, och att enskilda undantag ska godkännas av kommunstyrelsens ordförande. Samling för Gävle föreslår att förslaget inte ska bli verklighet, vilket Moderaterna beklagar.

Citat
 • ”I en kommun som prognostiserar ett underskott på hundratals miljoner är det inte rimligt att exempelvis ytterligare en näringsutvecklare anställs. Det är inte nödvändigtvis så att rekryteringen är onödig i goda ekonomiska tider, men det är inte den verklighet som råder. En sådan avvägning, i detta ekonomiska läge, bör göras av kommunstyrelsens ordförande så att skattebetalarna kan utkräva politiskt ansvar”, säger William Elofsson (M).

 • ”Den politiska majoriteten har sedan tidigare meddelat att det ska råda restriktivitet kring nyanställningar, men det finns exempel på hur tjänster som inte kan anses vara direkt kärnverksamhet utlysts. Exempelvis utlystes en tjänst som näringslivsutvecklare i juli i år. Så bevisligen fungerar inte Samling för Gävles arbetssätt”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Stoppa höjningen av taxorna i äldreomsorgen”

Under torsdagens sammanträde med Omvårdnadsnämnden i Gävle valde den politiska majoriteten att gå fram med ett förslag om höjda taxor i äldreomsorgen. Ärendet gällde omvårdnadsavgiften och hemsjukvårdsavgiften, och kommer enligt förslaget gälla från årsskiftet. Läs hela ärendet här.

Moderaterna yrkade avslag till förslaget om höjda taxor, men fick tyvärr inte med sig en majoritet av rösterna bland nämndens ledamöter. 

Citat
 • Det är svåra tider för våra pensionärer just nu, och att då höja avgifterna på det här sättet slår helt fel, säger Anders Jansson Gladh (M). 
 • Att höja maxtaxan i äldreomsorgen med 12 procent och avgiften för äldres vård i hemmet med hela 39 procent är ett hårt slag mot Gävles äldre. Hur kan majoritetsstyret tycka det är rätt?, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Sök efter vapen och droger i Gävles gymnasieskolor!”

Under onsdagens sammanträde med Utbildningsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att kommunen ska undersöka möjligheten att under skoltid söka efter narkotika och vapen i Gävles gymnasieskolor, i första hand med hjälp av sökhund. Detta för att motverka kriminalitet och förebygga våld. 

Moderaterna yrkade bifall till initiativärendet, som går att läsa här. Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet valde att rösta bifall till förslaget. Majoriteten valde dock att skicka ärendet på beredning för beslut på nästkommande nämnd.

Citat
 • ”Som politiker fördömer man ofta kriminaliteten och den utvecklingen vi ser i Gävles skolor, men vi gör inte tillräckligt för att motverka våldet och missbruket. Därför lägger vi nu konkreta förslag som kan vara bra verktyg för att komma till bukt med problemen i gymnasieskolorna. Hundsök efter vapen och droger på skoltid förväntar vi oss har en god avskräckande effekt”, säger Mikael Hillman (M). 

 • ”Kriminaliteten måste motverkas i alla delar i samhället, inte minst i skolan. Vi hör hela tiden hur gängkriminaliteten rekryterar yngre och yngre ungdomar och barn. Vi får också ta del av larmrapporter om vapen i skolan”, säger Mikael Hillman (M).
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Revidera Gävles alkoholpolicy utifrån samhällets utveckling”

Under våren 2022 tog Socialnämnden i Gävle kommun beslut om nya riktlinjer för alkoholservering inom kommunen. Då konstaterades även att alkoholpolicyn bör uppdateras med tätare mellanrum än tidigare. 

Moderaterna i Socialnämnden lägger på tisdagens sammanträde ett initiativärende om att revidera alkoholpolicyn. Läs hela förslaget här.

Citat
 • ”Det är viktigt att vi ser till de som verkar och bor i Gävle, och genom att utvärdera riktlinjerna kan vi se till att förbättra alkoholpolicyn”, säger Eva Marja Andersson (M).

 • ”Samhället utvecklas ständigt, och det bör även Gävle kommuns riktlinjer för alkoholservering göras”, säger Eva Marja Andersson (M). 
För mer information

Eva Marja Andersson (M), andre vice ordförande Socialnämnden Gävle kommun

070-545 67 85

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94