Moderaterna: ”Hur stor klimatpåverkan har Agnes kulturhus haft hittills?”

På tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen lade Moderaterna ett initiativärende om att undersöka klimatpåverkan av Agnes kulturhus, samt eventuella skillnader mot om man byggt kulturhuset i trä eller att man inte rivit Böndernas hus och byggt på annan plats. Detta för att kommunen ska dra lärdom inför kommande stora byggnationer som Socialdemokraterna planerar i Gävle kommun.

För Agnes kulturhus sökte Gävle kommun så kallat “Gröna lån” men fick avslag från Kommuninvest. Gävle kommun ansökte i stället, och fick godkänt för, Lån för Social Hållbarhet för projektet. Läs mer om “Gröna lån” här.

Utöver Moderaterna röstade även Sverigedemokraterna bifall till ärendet. Den politiska majoriteten valde dock att avslå ärendet. Läs initiativärendet här.

Citat
 • ”Nu när Agnes kulturhus snart står på plats skulle vi nu vilja veta hur stor klimatpåverkan bygget har haft. Jag är övertygad om att andra lösningar där man sluppit riva Böndernas hus hade varit mer miljövänligt. Det var bland annat därför vi röstade nej till byggnationen från början. Vi vet redan nu att kommunen ansökt om så kallat “Gröna lån” för Agnes kulturhus men blev nekad av Kommuninvest”, säger William Elofsson (M).

 • ”Är det onödig efterklokhet? Absolut inte. Om det visar sig att kulturhuset kunde byggts mer klimatsmart är det en rejäl bakläxa. Det handlar om att lära sig av misstagen för att framöver kunna bygga mer miljövänligt. Exempelvis är jättebyggnationen av en ny vuxenskola, som Socialdemokraterna driver på för, ett riskprojekt som kan komma att bli ännu en klimatovänlig betongkloss”, säger William Elofsson (M).

 • ”Tyvärr väljer Åsa Wiklund Lång (S) att föreslå avslag på vårt förslag. Det är synd att man sticker huvudet i sanden och inte vill se vilket klimatavtryck politiska beslut har”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”För stor ekonomisk risk att bygga fler kommunala parkeringshus”

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde föreslås kommunstyrelsen besluta om att Gävle kommun och Gävle Parkeringsservice AB ska teckna ett markanvisningsavtal om ett nytt parkeringshus i Västra Kungsbäck.

Moderaterna yrkar avslag till det nya markanvisningsavtalet med hänvisning till att det innebär för stora ekonomiska risker.

Läs tjänsteskrivelsen här.

Citat
 • ”Ett tydligt symptom på att detta är ett ogenomtänkt byggande är att Gävle kommun nyligen fick skriva ner värdet på det nybyggda parkeringshuset Pralinen med 36 miljoner kronor. Det är inga monopolpengar, det är pengar som kunde gått till annat. Notan för denna ansvarslösa ekonomiska politik hamnar hos kommuninvånarna. Nu måste vi stoppa nästa troliga förlustaffär”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Innan knappt bläcket på kommunfullmäktiges protokoll, där beslut om nedskrivning togs, hunnit torka vill nu Socialdemokraterna inleda arbetet för ytterligare ett kommunalt parkeringshus”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Skattepengar ska inte gå till symfoniorkesterns turnéer”

På kommunstyrelsens sammanträde den 9 april förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om att fortsatt reservera medel till symfoniorkesterns turnéverksamhet. De strax över två miljoner kronorna har fått Moderaterna att se rött och de kräver nu att pengarna istället ska gå till kärnverksamhet som skola eller äldreomsorg.

Förslag till beslut ser ut som följer: 

“att konserthuset och Symfoniorkestern garanteras turnémedel ur kommunstyrelsens reserver till ett belopp av 2 079 000 kr kommande år. Medel ansöks hos kommunstyrelsen när turné blir aktuellt.”

Ingen turné under år 2024 är ännu inplanerad. Beslutet går efter kommunstyrelsen upp till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Citat
 • ”Samtidigt som kommunen redovisar ett stort underskott och kärnverksamheter utsätts för ogenomtänkta och kortsiktiga nedskärningar väljer majoriteten att fortsatt lägga miljonbelopp på symfoniorkesterns utlandsturnéer. Det är fullständigt verklighetsfrånvänt”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Vi betalar många miljoner av skattebetalarnas pengar till symfoniorkesterns verksamhet, och att de har möjlighet till att ackumulera miljonbelopp bevisar att kommunbidraget är för stort. Symfoniorkestern behöver snarare lägre kommunbidrag och istället öka sin självfinansieringsgrad, något som vi moderater föreslagit tidigare”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna kräver: ”Gävle kommun måste lämna nätverket Äldrevänlig kommun”

Tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen kommer att hantera Moderaternas initiativärende med anledning av de brister i rutiner som finns inom Omvårdnad Gävle. Moderaterna menar att det är mycket illavarslande att det först efter ett dödsfall konstaterats att Gävle kommun upptäcker att kunskap, stöd och rutiner saknas.

Förslaget innebär att man ska genomföra en extern granskning av samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten samt andra verksamheter inom Omvårdnadsnämndens verksamhet i Gävle kommun. Samling för Gävle, med Socialdemokraterna i spetsen, har nu meddelat att de tänker rösta nej.

Som en följd av majoritetens ovilja att granska äldreomsorgen, och sedan tidigare freda samma verksamhet från sparkrav, kräver nu Moderaterna att Gävle kommun ska lämna nätverket Äldrevänlig kommun. De liknar satsningen vid en kommunal motsvarighet till greenwashing.

Citat
 • ”Det är mycket illavarslande att det först efter ett dödsfall konstateras att kunskap, stöd och rutiner saknas. Därför lägger vi idag fram ett skarpt förslag som skulle innebära en ordentlig genomlysning av hela äldreomsorgen i Gävle. Men tyvärr säger Socialdemokraterna nej till detta. Återigen visar de att deras politik är långt ifrån äldrevänlig”, säger William Elofsson (M).

 • ”Att Gävle kommun är med i nätverket Äldrevänlig kommun samtidigt som Socialdemokraterna fortsätter att skära ner i äldreomsorgen är inget annat än vilseledande. Nu senast aviserade de att anhörigcenter och träffpunkter ska utsättas för så kraftiga sparkrav att verksamheterna mer eller mindre läggs ned”, säger William Elofsson (M).

 • ”Gävle kommuns medlemskap i nätverket Äldrevänlig kommun är inget annat än kommunal verksamhets motsvarighet till greenwashing. Det är ovärdigt att vissa politiker försöker vilseleda Gävleborna”, säger William Elofsson (M).

 • ”Det viktigaste Gävles politiker kan göra för äldreomsorgen är att slopa de ogenomtänkta sparkraven. Så länge de ligger krav kommer ändå inte arbetet som görs inom ramen för nätverket Äldrevänlig kommun göra någon större skillnad. Handlingsplanen kan ju inte realiseras”, säger William Elofsson (M). 
För mer information

William Elofsson (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande/kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Det tragiska dödsfallet visar på behovet av en extern genomlysning av Omvårdnad Gävle”

På tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen lade Moderaterna fram ett initiativärende med anledning av de brister i rutiner som finns inom Omvårdnad Gävle. Förslaget innebär att man ska genomföra en extern granskning av samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten samt andra verksamheter inom Omvårdnadsnämndens verksamhet i Gävle kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) föreslog att skicka ärendet på beredning, vilket också blev kommunstyrelsens beslut.

Läs hela initiativärendet här.

Citat
 • ”Omvårdnad Gävle har inte varit skonade från kriser de senaste åren, och nu framkommer att det finns allvarliga systematiska brister i trygghetsarbetet inom verksamheterna. Allvarliga missförhållanden måste upptäckas tidigare. Det får inte vara så att det upptäcks när de äldre redan har drabbats”, säger William Elofsson (M).

 • ”Det är mycket illavarslande att det först efter ett dödsfall konstateras att kunskap, stöd och rutiner saknas. Därför lägger vi idag fram ett skarpt förslag som skulle innebära en ordentlig genomlysning av hela äldreomsorgen i Gävle”, säger William Elofsson (M).

 • ”Att genomföra stickprover på verksamheterna är långt ifrån tillräckligt. Det krävs en ordentlig genomlysning av hela Omvårdnad Gävle och alla dess verksamheter. Vi måste kunna se våra äldre i ögonen och säga att vi tar detta på allvar”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande/kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Inför en visselblåsarfunktion för allmänheten”

Idag skickade Moderaterna i Gävle in ett initiativärende till nästa kommunstyrelsesammanträde där kommunen föreslås införa en visselblåsarfunktion för allmänheten. 

Läs hela ärendet här

Citat
 • ”Att det idag inte finns något uppenbart och oberoende sätt att anmäla missförhållanden och oegentligheter som uppkommit inom Gävle kommun är anmärkningsvärt. En visselblåsarfunktion där man anonymt och framförallt helt säkert kan rapportera vore ett viktigt steg för att främja en öppen och ansvarsfull kultur inom våra kommunala verksamheter. En extern aktör måste hantera anmälningstjänsten, precis som det fungerar inom Region Gävleborg”, säger William Elofsson (M).

 • ”Hanteringen av visselblåsaren inom skolan efter de senaste mediaavslöjandena har gått till på ett uppseendeväckande sätt. Här måste det finnas tydliga och säkra rutiner för att kunna se till att trygga de visselblåsare som tar sitt ansvar och anmäler när något blir galet”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition/kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”En absurd lönepolitik”

Efter Gefle Dagblads avslöjanden kring Gävle kommuns utköp av den tidigare kommunikationschefen för 900 000 kronor och den stora löneförhöjningen för presschefen kräver nu Moderaterna att Gävle kommuns lönepolitik blir mer återhållsam.

Citat
 • ”Det är en absurd lönepolitik. I Gefle Dagblads avslöjande medger den biträdande kommundirektören dessutom att presschefen som nu blir biträdande sektorchef i princip ska ha samma arbetsuppgifter. Är det då motiverat att höja lönen med 40 procent? Självklart inte”, säger Pekka Seitola (M).

 • ”Vi kräver att Åsa Wiklund Lång redogör, på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde, för vad hon avser göra för att avbryta denna lönekarusell. Så här får det helt enkelt inte gå till”, säger Pekka Seitola (M).

 • ”I Moderaternas kommunplan för 2024 föreslog vi att ge kommunstyrelsen uppdraget att säkerställa att lönebildningen i kommunkoncernen är återhållsam. Det är ett förslag som vi avser lämna in till kommunstyrelsen i form av ett initiativärende”, säger Pekka Seitola (M). 
För mer information

Pekka Seitola (M), kommunalråd i opposition och ledamot kommunstyrelsen Gävle

070-576 88 54

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Se över varför Gävle kommun tar ut så höga taxor”

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde i Gävle lägger Moderaterna ett initiativärende om att tillsätta en utredning för att undersöka varför Gävle kommun i stor utsträckning tar ut högre avgifter och taxor än andra jämförbara kommuner. 

Ärendet beslutades att gå vidare till beredning.

Citat
 • ”Idag lägger vi moderater i kommunstyrelsen ett initiativärende om att tillsätta en utredning för att undersöka varför vår kommun har så mycket högre avgifter och taxor av olika slag om man jämför med andra kommuner som liknar Gävle”, säger Pekka Seitola (M). 

 • ”Vi har kollat på jämförbara kommuner såsom till exempel Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Där är vissa avgifter uppemot sjuttio procent lägre än hos oss i Gävle. Det är nu upp till oss politiker att se till att man undersöker hur detta kan komma sig”, säger Pekka Seitola (M).

 • ”En översyn av avgifterna är en viktig åtgärd för att främja effektiviteten samt valutan för medborgarna och näringslivet. I förlängningen kommer låga avgifter och taxor dessutom bidra till ett bättre företagsklimat, något Gävle kommun verkligen behöver”, säger Pekka Seitola (M).
För mer information

Pekka Seitola (M), ledamot kommunstyrelsen/kommunalråd i opposition

070-576 88 54

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: “Bättre ekonomistyrning med en projektkatalog”

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde lade Moderaterna ett initiativärende om att införa en projektkatalog för alla kommunens planerade, pågående eller återkommande projekt. 

Efter upprättandet av projektkatalogen ska kommunstyrelsen, enligt förslaget, bedöma vilka projekt som stödjer kärnverksamheten, som skola, vård och omsorg. Sedan därefter besluta om vilka av de projekt som inte stödjer kärnverksamheten som ska avslutas eller läggas ned.

Citat
 • ”Kommunens skuldberg ökar och Gävles ekonomi blir allt sämre. Då måste Gävle kommun få kontroll över vilka kostnadsdrivande projekt som pågår. Framförallt med syftet att kunna ta bort det som inte anses stödja kärnverksamheten”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Vi moderater påminner majoritetspolitikerna gång på gång om vikten av att satsa på den kommunala kärnverksamheten såsom skola, vård och omsorg. Vi hör ju kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång oja sig över det ekonomiska läget, och därför borde det inte vara kontroversiellt att se över vilka projekt vi ska satsa på, och vilka vi ska lägga ned”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Inför ett anställningsstopp på administrativa tjänster i Gävle kommun”

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde lägger Moderaterna ett initiativärende om att införa ett anställningsstopp inom Sektor Styrning och stöd, och att enskilda undantag ska godkännas av kommunstyrelsens ordförande. Samling för Gävle föreslår att förslaget inte ska bli verklighet, vilket Moderaterna beklagar.

Citat
 • ”I en kommun som prognostiserar ett underskott på hundratals miljoner är det inte rimligt att exempelvis ytterligare en näringsutvecklare anställs. Det är inte nödvändigtvis så att rekryteringen är onödig i goda ekonomiska tider, men det är inte den verklighet som råder. En sådan avvägning, i detta ekonomiska läge, bör göras av kommunstyrelsens ordförande så att skattebetalarna kan utkräva politiskt ansvar”, säger William Elofsson (M).

 • ”Den politiska majoriteten har sedan tidigare meddelat att det ska råda restriktivitet kring nyanställningar, men det finns exempel på hur tjänster som inte kan anses vara direkt kärnverksamhet utlysts. Exempelvis utlystes en tjänst som näringslivsutvecklare i juli i år. Så bevisligen fungerar inte Samling för Gävles arbetssätt”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94