Moderaterna: ”Se över varför Gävle kommun tar ut så höga taxor”

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde i Gävle lägger Moderaterna ett initiativärende om att tillsätta en utredning för att undersöka varför Gävle kommun i stor utsträckning tar ut högre avgifter och taxor än andra jämförbara kommuner. 

Ärendet beslutades att gå vidare till beredning.

Citat
 • ”Idag lägger vi moderater i kommunstyrelsen ett initiativärende om att tillsätta en utredning för att undersöka varför vår kommun har så mycket högre avgifter och taxor av olika slag om man jämför med andra kommuner som liknar Gävle”, säger Pekka Seitola (M). 

 • ”Vi har kollat på jämförbara kommuner såsom till exempel Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Där är vissa avgifter uppemot sjuttio procent lägre än hos oss i Gävle. Det är nu upp till oss politiker att se till att man undersöker hur detta kan komma sig”, säger Pekka Seitola (M).

 • ”En översyn av avgifterna är en viktig åtgärd för att främja effektiviteten samt valutan för medborgarna och näringslivet. I förlängningen kommer låga avgifter och taxor dessutom bidra till ett bättre företagsklimat, något Gävle kommun verkligen behöver”, säger Pekka Seitola (M).
För mer information

Pekka Seitola (M), ledamot kommunstyrelsen/kommunalråd i opposition

070-576 88 54

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: “Bättre ekonomistyrning med en projektkatalog”

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde lade Moderaterna ett initiativärende om att införa en projektkatalog för alla kommunens planerade, pågående eller återkommande projekt. 

Efter upprättandet av projektkatalogen ska kommunstyrelsen, enligt förslaget, bedöma vilka projekt som stödjer kärnverksamheten, som skola, vård och omsorg. Sedan därefter besluta om vilka av de projekt som inte stödjer kärnverksamheten som ska avslutas eller läggas ned.

Citat
 • ”Kommunens skuldberg ökar och Gävles ekonomi blir allt sämre. Då måste Gävle kommun få kontroll över vilka kostnadsdrivande projekt som pågår. Framförallt med syftet att kunna ta bort det som inte anses stödja kärnverksamheten”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Vi moderater påminner majoritetspolitikerna gång på gång om vikten av att satsa på den kommunala kärnverksamheten såsom skola, vård och omsorg. Vi hör ju kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång oja sig över det ekonomiska läget, och därför borde det inte vara kontroversiellt att se över vilka projekt vi ska satsa på, och vilka vi ska lägga ned”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Inför ett anställningsstopp på administrativa tjänster i Gävle kommun”

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde lägger Moderaterna ett initiativärende om att införa ett anställningsstopp inom Sektor Styrning och stöd, och att enskilda undantag ska godkännas av kommunstyrelsens ordförande. Samling för Gävle föreslår att förslaget inte ska bli verklighet, vilket Moderaterna beklagar.

Citat
 • ”I en kommun som prognostiserar ett underskott på hundratals miljoner är det inte rimligt att exempelvis ytterligare en näringsutvecklare anställs. Det är inte nödvändigtvis så att rekryteringen är onödig i goda ekonomiska tider, men det är inte den verklighet som råder. En sådan avvägning, i detta ekonomiska läge, bör göras av kommunstyrelsens ordförande så att skattebetalarna kan utkräva politiskt ansvar”, säger William Elofsson (M).

 • ”Den politiska majoriteten har sedan tidigare meddelat att det ska råda restriktivitet kring nyanställningar, men det finns exempel på hur tjänster som inte kan anses vara direkt kärnverksamhet utlysts. Exempelvis utlystes en tjänst som näringslivsutvecklare i juli i år. Så bevisligen fungerar inte Samling för Gävles arbetssätt”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Höj inte avfallstaxorna mer än den generella inflationen”

Till tisdagens kommunstyrelsesammanträde lade den politiska majoriteten ett förslag om att kraftigt öka avfallstaxorna för företag i Gävle kommun. Det handlar om två- till tredubblingar av vissa avgifter. Detta ser Moderaterna i kommunstyrelsen som förödande för Gävles företagare, och lägger därför ett motförslag om att maximalt öka taxorna med 8%, enligt inflationen.

Trots att Moderaterna väckte oro kring detta, med stöd av Sverigedemokraterna, valde majoriteten att driva igenom förslaget. 

Citat

 • ”En chockhöjning innebär direkt skada för Gävles företagare i redan svåra tider”, säger William Elofsson (M), kommunalråd i opposition.
 • ”Jag träffar många företagare som redan är besvikna på kommunen och idag går på knäna, och att ovanpå detta höja flera avgifter så drastiskt är helt förödande”, säger Pekka Seitola (M), kommunalråd i opposition. 
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Pekka Seitola (M), kommunalråd i opposition / ledamot kommunstyrelsen

070-576 88 54

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Låt skolorna och äldreomsorgen fredas från kommunens sparkrav”

På måndagens extrainsatta kommunstyrelsesammanträde presenterade Samling för Gävle sitt förslag till bland annat omföring av kommunbidragen till nämnderna, i underlaget framgår att besparingskraven i respektive nämnd kvarstår. 

Moderaterna lägger ett alternativt förslag till beslut där ytterligare 45 miljoner kronor tas ur resultatutjämningsreserven. Förslaget innebär att ramen för utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden ökar med 25 respektive 20 miljoner kronor, för att på så sätt kunna ta bort besparingskraven för dessa två nämnder.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet stödde Moderaternas förslag. Således skiljer det endast en röst i kommunfullmäktige för att stoppa sparkraven på skolan och äldreomsorgen.

Citat
 • ”Att fortsätta sätta hårda besparingskrav på Gävle kommuns skolor och äldreomsorg i dessa tuffa tider är dumt. Skolorna och äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste kärnverksamheter och ska inte nedprioriteras och därför lägger vi nu ett förslag på ökat kommunbidrag så att besparingskraven kan tas bort. Att spara på skolan nu kommer kosta ännu mer i framtiden och de äldre i vår kommun ska kunna lita på att äldreomsorgen är trygg”, säger William Elofsson (M).

 • ”Detta är förslag som vi moderater lade fram redan i höstas, men som Samling för Gävle valde att stoppa. Utbildning och omvårdnad är två områden som bör vara fredade från kommunens sparkrav. Precis som vi presenterade i höstas går det att få en budget i balans på tre, fyra års sikt utan att skära i dessa viktiga verksamheter”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande och kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Läs yrkandet till kommunstyrelsen här.

Pressmeddelande: ”Låt Gävles förskolor tillhandahålla solkräm till barnen”

På onsdagens kommunstyrelsesammanträde presenterade Moderaterna ett initiativärende som föreslår att Gävles förskolor bör tillhandahålla solkräm till barnen. Detta initiativ togs efter att flera föräldrar i slutet av maj fick ett mejl där de uppmanades att skicka med egen solkräm till sina barn. Moderaterna i kommunstyrelsen är oroliga över att detta beslut kan skapa svårigheter för familjer med sämre ekonomiska förutsättningar och samtidigt påverka arbetsklimatet för våra förskolemedarbetare negativt.

Citat

”Det är en orimlig belastning för våra förskolemedarbetare att hålla reda på 30 olika solkrämsflaskor för 30 olika barn. Detta utgör en direkt försämring av arbetsmiljön”, säger William Elofsson (M).

”Barnen på förskolorna tillbringar mycket tid utomhus, vilket är avgörande för deras välmående. Experter varnar för solens skadliga effekter redan från tidig ålder, och blir därför motsägelsefullt när kommunen väljer att spara in just på solskyddet”, säger Pekka Seitola (M).

För mer information

William Elofsson (M)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande och kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Pekka Seitola (M)

Kommunstyrelseledamot och kommunalråd i opposition Gävle kommun

070-576 88 54